KuCoin ugrukdyryş programmasy - Her sargyt boýunça 20% -e çenli bonus

KuCoin ugrukdyryş programmasy - Her sargyt boýunça 20% -e çenli bonus
 • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
 • Mahabatlandyryş: 20% ugrukdyryjy bonus


KuCoin salgylanma bonus maksatnamasy


Dostuňyzy çagyryň we ugrukdyryjy bonus alyň!
 • Dostuňyz her gezek sargyt gutaranda 20% -e çenli ugrukdyryjy bonus alarsyňyz.
 • Ferollama bonus bir ýyl güýje girer.
 • Bir gezek basmak bilen ugrukdyryjy bonusyňyzy yzyna almak aňsat!
KuCoin ugrukdyryş programmasy - Her sargyt boýunça 20% -e çenli bonus


Dostlary nädip çagyrmaly

 1. Aýratyn çakylyk baglanyşygyňyzy alyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň.
 2. Dostuňyzdan çakylyk baglanyşygy arkaly hasaba alynmagyny we KuCoin-da sargyt doldurmagyny haýyş ediň.
 3. Dostuňyz her gezek sargyt gutaranda, ugrukdyryjy bonus alarsyňyz. Näçe köp dost çagyrsaňyz, şonça-da köp bonus alarsyňyz!


Ferollama bonus maksatnamasynyň düzgünleri

 1. Çakylyk, her gezek çakylyk tabşyranda, geleşik töleginden degişli salgylanma bonusyny alar.
 2. Her ýüzlenme, dostuňyzyň ilkinji tabşyrygyndan başlap bir ýyllap güýje girer.
 3. Referral Bonus = Çakylygyň geleşik mukdary * Geleşik töleginiň nyrhy * Çakylygyň derejesine baglylykda ugradylýan bonus derejesi.
 4. A derejeli çakylygyň ugrukdyryş mukdary: 20%
  B derejeli çakylygyň ugrukdyryş mukdary: 12%
  C derejeli çakylygyň ugrukdyryş mukdary: 8%
 5. KuCoin her iki sagatdan ugrukdyryjy bonus berer.
 6. Referral Bonus, ýönekeý bir basmak bilen gapjygyňyzda saklanyp bilner.
Thank you for rating.